Displaying items by tag: Academic Article Translation

ENG. "In this study, the aim is to analyse the relationship between teachers’ perception of organizational justice and their organizational commitments using the meta-analysis method. In this study, research scope included studies that were conducted on teachers working in public schools in Turkey during 2007-2017 and that contained values such as number of samples and correlation coefficient between organizational justice and organizational commitment variables."

TR. "Bu araştırmada, öğretmenlerin örgütsel adalet algısı ile örgütsel bağlılıkları arasındaki ilişkinin meta analiz yöntemi kullanılarak incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırma; 2007-2017 yılları arasında Türkiye’deki devlet okullarında çalışan öğretmenler üzerinde yapılmış ve örgütsel adalet ile örgütsel bağlılık değişkenleri arasındaki korelasyon katsayısı ve örneklem sayısı değerlerini içeren araştırmalar çalışma kapsamına alınmıştır."

Published in Academic Translations

İNG. "This study is conducted with a view to examine the effect of Scamper Education Program on five-year-old children’s creativity. Study group of the research consists of a total of 40 children including an experimental group of 20 five-year-old children and a control group of 20 children attending kindergarten affiliated to Directorate of National Education in Çankırı city center."

TR. "Bu araştırma beş yaş çocuklarının yaratıcılıklarına Scamper Eğitim Programı’nın etkisinin incelenmesi amacıyla yapılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu Çankırı il merkezinde bulunan Milli eğitim Müdürlüğü’ne bağlı anaokullarına devam eden beş yaş grubundan 20 deney grubu, 20 kontrol grubu olmak üzere toplam 40 çocuk oluşturmuştur."

Published in Academic Translations