Mehmet Şentürk

Mehmet Şentürk

Mehmet Şentürk

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla eos et accusam pariatur.

We have completed translation projects over 20 user manuals for Samsung Medison medical device series. We have finished over 10 thousand pages of translations.

We provide unlimited trust in manual translations and offer high quality. A short sample from the manual:

ENG: "Although this system has been manufactured in compliance with existing EMI (ElectroMagnetic Interface) requirements, use of this system in the presence of an electromagnetic field can cause degradation of the ultrasound image or product damage."
TR: "Her ne kadar bu sistem mevcut EMI (elektromanyetik arabirim) gereksinimleri ile uyumlu olarak imal edilmiş olsa da, bir elektromanyetik alanın varlığında bu sistemin kullanılması ultrason görüntüsünün bozulmasına veya ürün hasarına yol açabilir."

ENG. "In this study, the aim is to analyse the relationship between teachers’ perception of organizational justice and their organizational commitments using the meta-analysis method. In this study, research scope included studies that were conducted on teachers working in public schools in Turkey during 2007-2017 and that contained values such as number of samples and correlation coefficient between organizational justice and organizational commitment variables."

TR. "Bu araştırmada, öğretmenlerin örgütsel adalet algısı ile örgütsel bağlılıkları arasındaki ilişkinin meta analiz yöntemi kullanılarak incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırma; 2007-2017 yılları arasında Türkiye’deki devlet okullarında çalışan öğretmenler üzerinde yapılmış ve örgütsel adalet ile örgütsel bağlılık değişkenleri arasındaki korelasyon katsayısı ve örneklem sayısı değerlerini içeren araştırmalar çalışma kapsamına alınmıştır."

İNG. "This study is conducted with a view to examine the effect of Scamper Education Program on five-year-old children’s creativity. Study group of the research consists of a total of 40 children including an experimental group of 20 five-year-old children and a control group of 20 children attending kindergarten affiliated to Directorate of National Education in Çankırı city center."

TR. "Bu araştırma beş yaş çocuklarının yaratıcılıklarına Scamper Eğitim Programı’nın etkisinin incelenmesi amacıyla yapılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu Çankırı il merkezinde bulunan Milli eğitim Müdürlüğü’ne bağlı anaokullarına devam eden beş yaş grubundan 20 deney grubu, 20 kontrol grubu olmak üzere toplam 40 çocuk oluşturmuştur."

We have completed a translation for a user manual for a SION series product from Siemens company. We completed this 120-page project within a few days. 

We offer great trust in your user manuals, feel free to contact us for any samples. 

We worked on Sabahattin Zaim University web site for a period of one year. We are grateful to the company for contracting us as a freelancer. I am ready for further service after completing various web site translation projects.

ENG. "In principle, industrial symbiosis, in the form of eco-industrial parks, offers a way to combine local economic development with favorable environmental outcomes. Eco-industrial parks have been seen as the concrete realization of the concept of industrial symbiosis at the inter-firm level where loop closing increases reuse of physical resources through the return of by-products back to production processes."

TR. "Prensip olarak, endüstriyel sembiyoz, eko-endüstriyel parklar biçiminde, olumlu çevresel sonuçları ile yerel ekonomik kalkınmayı birleştirmek için bir yol sunar. Eko-sanayi parklar, kendi içerisinde döngü kapamanın yan ürünlerin üretim süreçlerine dönüşü yoluyla fiziksel kaynakların yeniden kullanımını arttırdığı firmalar arası düzeydeki endüstriyel sembiyoz kavramının somut gerçekleştirmesi olarak görülmektedir."

As a freelancer, I completed a translation project for Microsoft's company software (Dynamics, NAV etc.) with a size of 1.8 million characters (1500 pages) in a month. 

I have obtained experienced in software translations. A short text sample from the project: ENG: "The file export has one or more errors.\\For each line to be exported, resolve the errors displayed to the right and then try to export again."
TR: "Dosya dışarı aktarma bir veya daha fazla hataya sahip.\\Her bir satırın dışarı aktarılması için, sağda görüntülenen hataları giderin ve ardından yeniden dışarı aktarmayı deneyin."